Bilimsel Araştırma Projeleri


Öncelikli Alanlarda Altyapı Projesi Desteği 1

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Öncelikli Alan Altyapı Projeleri Çağrı Metni

Çağrı Başlığı: Öncelikli Alanlarda Altyapı Projesi Desteği 1

 1. GENEL ÇERÇEVE

İlaç, aşı vb. sağlık açısından önemli ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi son yıllarda giderek önem kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan 11. Kalkınma Planı (2019-2023)’nda “Biyoteknolojik ilaçlar gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlar başta olmak üzere Ar-Ge, üretim, nitelikli insan kaynağı ve mevzuat konularında ekosistem oluşturulması ve amaca yönelik olarak aşılama uygulamaları ile bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığının azaltılması” en önemli hedefler arasında gösterilmiştir.

Bu çağrı kapsamında desteklenecek projeler ile bulaşıcı hastalıklardan korunmak ve bu hastalıklara bağlı ölümleri azaltmak amacıyla biyoteknolojik yeni aday ilaç moleküllerinin, aşı, adjuvan ve koruyucu/tedavi edici antikorların keşfedilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi ve preklinik araştırılmalarının yapılması amaçlanmaktadır. Bu çağrıya sunulacak projelerin yukarıda bahsi geçen ihtiyaçlara göre hazırlanması ve ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

 1. AMAÇ VE HEDEFLER

Bu çağrı ile biyoteknolojik yeni aday ilaç moleküllerinin, aşı, adjuvan ve koruyucu antikorların geliştirilmesi ve mevcut olanların üretim teknolojilerinin iyileştirilmesi, immünojenitesi yeterli bir prototipin ve formülasyonunun oluşturulması ve preklinik araştırılmalarının yapılması hedeflenmektedir. Bu çağrı kapsamında hedeflenen ürün/teknolojik çıktılar şunlardır:

 • Mikrobiyal ve biyoteknolojik sentez ile üretilen ilaçlar,
 • Bakteriyel patojenlere karşı koruyucu ve güvenilir antijen/aşılar,
 • Parazitlere karşı koruyucu ve güvenilir antijen/aşılar,
 • Aşıların etkinliğini arttıracak adjuvanlar,
 • Koruyucu/tedavi edici antikorlar veya antikor parçacıkları

Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerde çalışılabilecek konular şunlardır:

 1. Hastalıkların tedavisini hedefleyen ve ilaç etken maddesini üreten biyoteknolojik sentez ve tarama platformlarının geliştirilmesi,
 2. Saflaştırma işlemi yapılmış etken bileşenlerin yeterli miktarda ve büyüklükte üretilmesi,
 3. Üretilen ilaç molekülü veya ürünün Uluslararası Harmonizasyon Topluluğu (ICH) kriterlerine göre etkinlik ve toksisite testlerinin in vitro ve in vivo modellerde yapılması ve EC50 değerleri açısından farmakolojik olarak uygun olan aday ürünlerin farmösetik şekle getirilmesi,
 4. Aşı üretiminde kullanılabilecek suş ve antijenlerin üretilmesi (mikrobiyolojik kültür yöntemleri, rekombinant DNA teknolojisi),
 5. Aşılarda kullanılacak suşların ve antijenlerin uluslararası standartlara uygun kalitede üretilmesi,
 6. Hücresel ve/veya humoral etkin bağışıklık oluşturan, in vitro ve in vivo güvenlik ve etkinlik çalışmaları tamamlanmış̧, prototip aşı formülasyonlarının hazırlanmasıdır.  

Geliştirilecek ürün, kalite açışından Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği standartlarda ve Avrupa Farmakopesi’ne uygun olması gerekmektedir.

 1. İLGİLİ DESTEK PROGRAMI

Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projelere Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK) önerisi ve BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi) Komisyon Kurulu kararı ile Öncelikli Alanlarda “ALTYAPI PROJESİ” kapsamında destek verilecektir.

 1. ÇAĞRIYA ÖZEL HUSUSLAR
 • Bu çağrı döneminde altyapı projeleri için ayrılacak toplam destek miktarı 7.500.000 TL olacaktır.
 • Aşı, koruyucu/tedavi edici antikorlar ve adjuvanlar bu çağrı kapsamının ana konusu olduğundan, sadece sürveyans içerikli projeler kapsam dışında tutulacaktır.
 • Veteriner aşıları bu çağrı kapsamının dışındadır.
 • İnsan ve/veya hayvan deneylerini içeren ve/veya bunlardan alınacak materyallerin kullanılacağı proje önerileri için etik kurul onay/yasal izin belgesi başvuruları yapılmış olmalıdır.
 • Bu destek programı kapsamında hizmet alımı için talep edilecek toplam miktar önerilen proje bütçesinin %30’unu geçemez. Bütçenin tek bir cihaz alımına yönelik olmaması gerekmektedir.
 • Proje ekibince sunulan proje konusu ile ilgili ön deneme çalışmalarının yapılmış olması beklenmektedir.
 • Proje konusunda fikri mülkiyet hakları ile ilgili ön araştırma yapılmış olması gerekmektedir.
 • Projede; yüksek lisans ve/veya doktora, tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik öğrencisi/öğrencileri yer almalıdır.
 • Projesi süresi ek süreler dahil en fazla 24 ay olacaktır.
 • Farklı disiplinlerden (sağlık, mühendislik ve temel bilimler gibi) araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir.
 • Proje ekibinde, çağrı konusu ile ilgili olarak bilimsel makalesi, patenti veya patent başvurusu olan araştırmacılar yer almalıdır.
 1. ÇAĞRI TAKVİMİ
AŞAMATARİHİ
Çağrı Duyurusu19-25 Nisan 2021
Başvuru26 Nisan-26 Mayıs 2021
Değerlendirme27 Mayıs-14 Haziran 2021
Sonuçların İlanı22 Haziran 2021
 1. İRTİBAT BİLGİLERİ

Öğr. Gör. Ebru TURAN

Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Telefon: 0242 310 16 71

E-posta: ece@akdeniz.edu.tr

Proje Başvuru Formu-Öncelikli Alan Altyapı Projesi


Son Güncelleme : 19 Nisan Pazartesi 2021
37