Bilimsel Araştırma Projeleri


Proje İmkanları

Avrupa Birliği Çerçeve Programları

Avrupa Birliği’nin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini artırmak, bu yolla sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla yürüttüğü, ilki 1984 yılında yürürlüğe giren Çerçeve Programlar, diğer birçok Topluluk programı gibi amaçları ve bütçesi belli bir dönem için tasarlanmış, çok yıllı programlardır.

Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’nın bilim ve teknoloji alanında katettiği yolun oldukça gerisinde kalan Avrupa Birliği, Birliğin araştırma politikasını gözden geçirerek, bilimsel mükemmeliyet ve rekabet edebilirliği sağlamak amacıyla, araştırmaya dahil olan ilgili tarafların tümünün katılımıyla bir “Avrupa Araştırma Alanı (ERA)” yaratılmasını hedeflemiştir. Avrupa’yı 2010 yılında dünyanın en dinamik ve rekabet gücü en yüksek bilgi ekonomisi haline getirmeyi amaçlayan ERA’nın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için 2002-2006 yılları arasında yürütülen 6.Çerçeve Programı’nın değişik tematik alanlar altındaki çeşitli proje türlerine ayırdığı toplam program bütçesi, 17.5 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. 6.Çerçeve Programı’nın tamamlanması ile 7.Çerçeve Programı’nın yürütülmesi gündeme gelmiş ve 2007-2013 yıllarını kapsayan programa toplam 53.2 milyar Euro bütçe ayrılmıştır.

AB Çerçeve Programları ülkelere tahsis edilen maddi bir yardım değildir.  Çerçeve Programları, AB’nin Lizbon hedeflerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak ve Avrupa’da ekonomik ve toplumsal katma değer yaratacak “projelere” mali destek sağlar. AB Çerçeve Programları’na katılan ülkelere herhangi bir kota ayrılmamıştır. Mali destek, proje teklif çağrılarında belirtilen şartlara sahip projelerin hakemler tarafından objektif bir şekilde değerlendirilmeleri sonucunda verilir. Bu havuzdan pay almak isteyen tüzel kişiler, milliyetleri ve aday ya da asosye ülkelerde yerleşik olmaları dikkate alınmaksızın yalnızca projelerinin başarıları temelinde desteklenirler. Diğer bir deyişle Çerçeve Programları’na katılan aday veya asosye ülkeler, AB üye ülkeleriyle aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir.

Çerçeve Programlarının bütçesi, üye ülkelerin katma değer vergisi yoluyla yaptıkları katkıların yanı sıra, ortaklık anlaşması imzalamış ülkelerin GSYİH’ları oranında ödedikleri katılım paylarından oluşmaktadır. Üye ve aday ülkeler, Avrupa Komisyonu’na sundukları projelerle bu havuzdan pay almaya çalışmakta, proje karşılığında kurumlarına para aktarımı sağlamaktadırlar. Bu nedenle ülkemizde Çerçeve Programı projelerinin bilinirliğinin arttırılması, proje yazma eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve bu süreçte üniversitelerin, araştırma kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve KOBİ’ler de dahil olmak üzere sanayinin işbirliği içinde olması son derece önemlidir.

Daha detaylı bilgi için; Çerçeve Programları Genel Bilgi dokümanını inceleyebilirsiniz.

7.Çerçeve Programı Nedir?

6.Çerçeve Programı Nedir?


Son Güncelleme : 25 Temmuz Salı 2017
37