Bilimsel Araştırma Projeleri


Proje Takip

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- Bu yönerge; Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta/diş
hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından
yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi,
bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili
usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2- Bu yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 58 inci maddesi ile 26 Kasım 2016 tarihli ve
29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma
Projeleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Akdeniz Üniversitesi’ni,
b) Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
c) Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı
yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması
beklenen bilimsel içerikli, Yükseköğretim Kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya
uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı
yetiştirme ve araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme projelerini,
ç) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba
aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu
araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin
ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi,
yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma
politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel
araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde
yürütmekle sorumlu birimi,
d) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma


Son Güncelleme : 25 Temmuz Salı 2017
37